Cách soạn thảo các điều kiện chung trong hợp đồng ngoại thương

Điều kiện chung trong hợp đồng ngoại thương là các điều kiện do các tổ chức quốc tế, các nước cung cấp tài chính cho dự án hay luật của nước hưởng lợi từ dự án quy định. Các điều kiện chung này các bên không được phép sửa đổi, bổ sung.

Cách soạn thảo các điều kiện chung trong hợp đồng ngoại thương

Điều kiện chung của hợp đồng thường có các điều khoản sau: hop dong thue nha

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Điều khoản này làm rõ các khái niệm mà các bên có thể hiểu khác nhau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Hợp đồng, giá hợp đồng, người bán, người mua, hàng hóa, ngày và ngày hợp đồng có hiệu lực, các loại giá EXW, CIF, CIP…

>>>>> Xem thêm: Những vấn đề cơ bản về hợp đồng ngoại thương

Điều 2: Nguyên tắc áp dụng

Điều kiện chung sẽ được áp dụng đầy đủ, trừ khi các bên có quy định khác trong điều kiện cụ thể của hợp đồng và biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3: Điều kiện xuất xứ

Xuất xứ hàng hóa phải ghi rõ ràng cụ thể phù hợp với yêu cầu trong HSMT.

Điều 4: Tiêu chuẩn hàng hóa

Hàng hóa được cung cấp phải đúng với tiêu chuẩn quy định trong điều kiện cụ thể tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. Các quy định này cũng đã được chi tiết hóa trong HSMT. Tiêu chuẩn kỹ thật hàng hóa không được giống với tiêu chuẩn kỹ thật của người bán hàng. lop hoc xuat nhap khau

Điều 5: Sử dụng tài liệu và các thông tin có liên quan đến hợp đồng

Các tài liệu kỹ thuật nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên mua, bên bán sẽ không được phép tiết lộ nội dung và được bảo quane theo chế độ bảo mật, trừ khi cung cấp cho các bên có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.

Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin thuộc quyền sở hữu bên mua. Sau khi hoàn thành hợp đồng theo yêu cầu của bên mua, bên bán phải hoàn trả tất cả tài liệu (kể cả bản chụp). học kế toán tổng hợp ở đâu

Điều 6: Bản quyền

Bên bán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ do bên bán cung cấp cho bên mua.

Điều 7: Đảm bảo thực hiện hợp đồng

Bên bán phải nộp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng. Khoản đảm bảo này là …% trị giá hợp đồng do một ngân hàng có uy tín thực hiện. khóa học xuất nhập khẩu

Đảm bảo thực hiện hợp đồng sẽ trả cho bên mua như là một khoản bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi của bên bán. Bên mua sẽ hoàn trả khoản tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trong thời hạn quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng. học kế toán thực hành ở đâu

điều kiện chung trong hợp đồng

Điều 8: Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua hay đại diện của bên mua có quyền kiểm tra thử nghiệm theo các quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nếu hàng qua thử nghiệm không đảm bảo bên mua có quyền từ chối và bên bán có trách nhiệm thay thế hoặc điều chỉnh bằng hàng hóa khác.

Khi thực hiện nội dung quy định tại điều khoản này bên bán không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hàng hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. nên học kế toán ở đâu tốt tại hà nội

Điều 9: Đóng góp hàng hóa

Bên bán phải đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 10: Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, các chứng từ kèm theo hợp đồng.

Việc cung cấp hàng hóa, chứng từ, tài liệu theo tiến đọ nêu trong HSMT. Các nội dung cụ thể về cung cấp hàng hóa, tài liệu chứng từ sẽ được quy định chi tiết trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 11: Bảo hiểm

Hàng hóa được bảo hiểm bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo những nội dung quy định trong điều kiện cụ thể. Bảo hiểm được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho, giao hàng.

Điều 12: Vận chuyển hàng hóa và các điều kiện khác

Những nội dung về vận chuyển hàng hóa được chi tiết hóa trong điều kiện cụ thể của hợp đồng. khóa học kế toán thuế

Điều 13: Bảo hành 

Bên bán đảm bảo hàng hóa được cung cấp là hàng mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, không có các khuyết tật phát sinh dẫn đến quá trình sử dụng bình thường hàng hóa. Các yêu cầu về bảo hành sẽ được quy định cụ thể trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 14: Hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng được quy định chi tiết tùy điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 15: Thanh toán

Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán theo phương thức, thời gian, số tiền được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng

Điều 16: Giá cả

Giá cả là giá được hai bên thống nhất qua thương thảo hợp đồng phù hợp với giá trúng thầu được duyệt

Điều 17: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng khóa học xuất nhập khẩu

Trong quá trình thực hiện hợp đồng bên mua có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Bản vẽ, thiết kế hay các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa sản xuất cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt sản xuất cho riêng bên mua.

- Phương tiện vận chuyển hoặc đóng gói hàng.

- Địa điểm giao hàng

- Các nội dung khác nêu tại điều kiện cụ thể

Việc sửa đổi bổ sung có thể làm thay đổi giá cả, thời hạn thực hiện hợp đồng vì vậy các nội dung tương ứng của hợp đồng cũng sẽ được thay đổi theo và được cụ thể hóa trong phụ lục bổ sung hợp đồng. Việc sửa đổi bổ sung hợp đồng cũng phải có hình thức phù hợp với hình thức hợp đồng và các quy định trong điều kiện cụ thể. khóa học nguyên lý kế toán

Điều 18: Thầu phụ 

Trong trường hợp bên bán không thể tự mình thực hiện hết các công việc họ có thể cho thầu lại. Trong trường hợp đó, bên bán phải thông báo bằng văn bản cho bên mua tên nhà thầu phụ và phạm vi cung cấp hàng hóa. Thông báo này không giải thoát trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu phụ cung cấp phải đảm bảo tính hợp lệ như quy định trong HSMT. học kế toán thực hành ở đâu tốt

Điều 19: Bồi thường thiệt hại và phạt do vi phạm hợp đồng

Trừ  trường hợp bất khả kháng quy định tại điều 23 điều kiện chung nếu bên bán không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung trong thời hạn quy định hoặc trong thời hạn gia hạn bên mua có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường thiệt hại hay một khoản tiền phạt tương ứng. Điều kiện cụ thể sẽ quy định chi tiết mức khấu trừ tối đa. Khi đạt đến mức khấu trừ tối đa. Khi đạt đến mức khấu trừ tối đa bên mua có thể hủy bỏ hợp đồng.

Điều 20: Gia hạn hợp đồng

Khi bên bán gặp khó khăn gây chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng, bên bán phải thông báo cho bên mua biết lý do cùng thời gian dự kiến kéo dài. Hai bên mua bán sẽ nghiên cứu, thương thảo và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. lớp học thực hành kế toán tổng hợp

Điều 21: Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của bên bán

Bên mua có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo cho bên bán biết rằng văn bản khi bên bán không thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong thời hạn hợp đồng.

Khi bên mua chấm dứt thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng, bên mua có thể ký kết với nhà cung cấp khác. Bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên mua những chí phí vượt trội.

Điều 22: Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của bên bạn bị phá sản

Bên mua sẽ gửi thông báo cho bên bán khi phát hiện bên bán phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí nào. Việc chấm dứt hợp đồng không làm mất đi quyền lợi của bên mua theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 23: Bất khả kháng học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

Bên bán sẽ không bị xử lý đảm bảo thực hiện hợp đồng, không phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng khi gặp bất khả kháng.

Bất khả kháng được hiểu là các sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, khả năng lường trước của bên bán, không liên quan đến sai phạm hay sơ suất của bên bán.

Bên bán khi gặp sẽ thông báo ngay cho bên mua bằng văn bản về sự kiện, nguyên nhận gây ra sự kiện. Đồng thời bên bán phải xin giấy chứng nhận của một cơ quan có thẩm quyền hay của Phòng Thương mại tại nước sở tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. kỹ năng tìm kiếm việc làm

Bên bán vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và tìm mọi cách, mọi biện pháp để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng. Ngoài ra trong điều kiện chung của hợp đồng còn có các điều khoản về giải quyết tranh chấp, ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng, luật áp dụng, thông báo.

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Bạn muốn học Xuất nhập khẩu và thực hành những phần nghiệp vụ xuất nhập khẩu cùng chuyên gia XNK, hãy tham gia Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại hà nội và tphcm tại Lê Ánh để bổ sung kiến thức, trải nghiệm thực tế và hoàn thiện kĩ năng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những vấn đề băn khoăn về nghiệp vụ, về việc tự học xuất nhập khẩu hiệu quả và lộ trình học xuất nhập khẩu phù hợp với trình độ của bạn. học kế toán

Bình luận
Đánh giá của bạn
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0966199878

Đăng ký
khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.848.855 - 0966.199.878